Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.filbec.cz umístěného na webovém rozhraní www.filbec.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností

Filbec Distribution s.r.o.
U Pily 751/29
370 01 České budějovice
IČO: 09420819
DIČ: CZ09420819

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicých, oddíl C, vložka 5145
jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“).
 2. Velkoobchodní prodej je těmito obchodními podmínkami stanoven jako prodej výrobků a zboží, které je vyráběno společností Filbec GmbH. a jehož je Filbec Distribution s.r.o. výhradní dovozcem pro Českou Republiku, dále pak doplňkového zboží, které společnost Filbec Distribution s.r.o. nakupuje a prodává.
 3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
 5. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale všeobecné obchodní podmínky (https://filbec.cz/obchodni-podminky) V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

2. Registrace kupujícího

 1. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem či právnickou osobou, jejíž činnost je výhradně v oborech:
  • Instalatér
  • Topenář
  • Truhlář
  • Tesař
  • Hostinská činnost
  • Architekt
  • Design bytového interiéru
  • Stavebnictví
  • Maloobchod s vlastní prodejnou

  a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na e-mail info@filbec.cz prodávajícího.

 2. Prodávající není povinen akceptovat tuto registraci a uznání této registrace je zcela na individuální zvážení prodávajícího.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.
 2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem, faxem. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.
 5. Zasláním objednávky vytvořené na e-shopu prodávajícího, ale i písemnou objednávkou doručenou emailem, nebo písemně, kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod seznámil.
 6. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

4. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.
 2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
 4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

5. Ceny a platební podmínky

 1. Na základě potvrzené registrace má kupující nárok na velkoobchodní slevy odpovídající ceníkovým cenám velkoobchodu. Tyto ceny jsou vždy uvedeny u konkrétního zboží po přihlášení do e-shopu na webových stránkách prodejce www.filbec.cz/obchod
 2. Kupující je povinen dodržovat při následném maloobchodním prodeji maloobchodní ceny. Tyto ceny jsou stanoveny standardním maloobchodním ceníkem. Pokud tyto ceny nebudou kupujícím dodrženy, má prodávající nárok na okamžité odstoupení od smlouvy.
 3. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:
  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

  Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.
  Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží.

 4. O bezhotovostní platbu převodem, se splatností 14 může kupující zažádat po dosažení minimálního obratu 50.000Kč během jednoho roku. Tato žádost bude individuálně posouzena a nevzniká na tuto platbu automaticky nárok. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při této platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednané zboží je do doby připsání platby na účet prodávajícího bezvýhradným majetkem prodávajícího.
 5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dále pak automaticky zaniká možnost bezhotovostní platby se splatností. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.
 6. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.
 7. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

6. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než jeden týden.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
 4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Práva z vadného plnění

 1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
  uchovávat jako důvěrné;
  neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.
 3. Kupující je také dále povinen šířit dobré jméno značky filbec® (dále jen značka) v souladu se strategií této značky, kterou určuje prodávající. Je povinen nakládat s touto značkou v souladu s informacemi, které mu byly poskytnuty a jsou fakty.
 4. Kupujícímu mohou být poskytnuty materiály vydávané prodávajícímu a kupující se zavazuje nakládat s těmito materiály tak, aby sloužili svému účelu, převážně marketingové komunikaci, tak jak je běžné a v souladu s dobrými mravy. Součástí materiálu jsou informace o značce, podle kterého je kupující povinen se řídit při komunikaci se zákazníkem.
 5. Kupujícímu na základě těchto obchodních podmínek nevzniká právo použít značku pro potřebu vlastního podnikání. Pokud má kupující potřebu značku použít ve vlastní marketingové komunikaci, podléhá toto užití písemnému schválení užití prodávajícího a to včetně předložení vizuální podoby užití.
 6. Pokud kupující poruší kterékoli z ustanovení v bodu 2.1. až 2.5. má prodávající nárok na okamžité odstoupení od smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.