Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FILBEC DISTRIBUTION s.r.o.
se sídlem: U Pily 751/29 české Budějovice
IČ: 09420819
DIČ: CZ09420819
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) platí při nákupu zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese filbec.cz provozované společností FILBEC DISTRIBUTION s.r.o. se sídlem U Pily 751/29 IČ 09420819 (dále jen „prodávající“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na stránce wwwfilbec.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.filbec.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy řádně a dostatečně seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a informace o způsobu dopravy, a že se s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obchodní podmínky jsou uloženy na stránkách internetového obchodu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  Kopii obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na uvedené listiny jsou kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského účtu kupujícího. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít kontaktního formuláře prodávajícího.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.filbec.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání, od obchodních podmínek odlišná, mající před ustanoveními obchodních podmínek přednostní uplatnění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž novým zněním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako NOZ).

2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka (čl. 4.) učiněná kupujícím na filbec.cz je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení o přijetí objednávky“, jehož přílohou budou tyto obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu prodávajícího, a to na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce či prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku. Kupující je povinen zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v potvrzení o přijetí objednávky jiný údaj, než který v objednávce uvedl kupující, je povinen neprodleně kontaktovat telefonicky nebo emailem prodávajícího. Objednávka a potvrzení jejího doručení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany smluvního vztahu mohou seznámit.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy, a zároveň dává výslovný souhlas k použití automatického telefonního systému, faxového přístroje a automatickému rozesílání elektronické pošty. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 4. Prodávající není jakkoliv povinen k uzavření kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je s ní srozuměn.
 5. Prodávající zajišťuje dodávky objednaného zboží (věci) pouze v rámci území České republiky, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 6. Jednotlivé uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány a nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám.

4. Způsob objednání a cena zboží včetně platebních podmínek

 1. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen a informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží jsou na webovém rozhraní obchodu uvedeny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu, či do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající má možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Kupující pro objednání zboží vyplní tzv. “objednávkový formulář” (dále jen “objednávka”) obsahující zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn v závislosti na typu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. Kupující uhradí prodávajícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou cenu zboží v Korunách českýcha případné náklady spojené s dodáním zboží takto:
  • Platba dobírkou
   Cenu za zboží uhradí kupující v hotovosti při jeho převzetí přepravci, kterými budou zejména Česká pošta, s.p., DPD, PPL a nebo vyzvednutím zboží na kupujícím zvoleném výdejním místě (Zásilkovně).
  • Platba předem bezhotovostním převodem
   Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
  • Platba hotově
   V hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.
  • Platba pomocí platební brány GoPay
   Kupující provede platbu prostřednictvím platební brány GoPay. Po úspěšném provedení platby bude zaslán kupujícímu email s potvrzením o platbě a účtenkou.
 4. Prodávající má v jednotlivém případě, zejména je-li cena zboží vyšší, právo požadovat před předáním (odesláním) zboží úhradu jím stanové zálohy na cenu zboží nebo celé ceny zboží.
 5. Kupující je společně s kupní cenou povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, kdy není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 6. V případě platby v hotovosti v provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Při prodlení s úhradou kupní ceny má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny zboží, s jehož úhradou je kupující v prodlení.
 9. Prodávající poskytuje na e-shopu různé slevy. Slevové akce se nesčítají.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován.
 11. Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami.

5. Dodání a přeprava zboží

 1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem kupní smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení kupní ceny. Má-li být zboží prodávajícím odesláno, považuje se zboží za odevzdané kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci a kupujícímu (spotřebiteli) až, jakmile mu zboží předá dopravce. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.
 2. Místo dodání zboží je určené v kupní smlouvě.
 3. Jednotlivé způsoby dopravy jsou prodávajícím nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávajícího nenese prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou dostupné na webovém rozhraní prodávajícího.
 4. S ohledem na čl. 5. odst. 3 těchto obchodních podmínek jsou možné způsoby doručení zboží určeny prodávajícím, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jiném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné uvedené poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.
 6. Kupující vždy řádně zkontroluje obsah zásilky (balíku) při jejím převzetí. Pokud zásilka nebo její obsah vykazuje znaky poškození, sepíše kupující ihned protokol o poškození zásilky s dopravcem. Došlo-li k poškození zboží dopravou bez známek poškození obalu, oznámí kupující tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Vždy je vhodné vyfotit poškození a poslat pořízený snímek prodávajícímu emailem k důkazu o nároku kupujícího z případné reklamace.
 7. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě. V případě platby předem bankovním převodem se doba doručení počítá od připsání částky na účet prodávajícího. Po uzavření objednávky bude kupujícímu zaslán informační e-mail o přijetí objednávky a následně informace o připravované expedici zboží.

6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a to nejpozději do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Filbec Distribution, s.r.o. U Pily 751/29 České Budějovice 4 PSČ 370 01 nebo e-mailem na  info@filbec.cz). Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplněného a odeslaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webovém rozhraní obchodu prodávajícího a spotřebiteli tak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 4. Prodávající vrátí jakoukoliv platbu kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastala první z těchto skutečností.
 5. Zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, nepoužívané a kompletní spolu s originálním dokladem o koupi (fakturou) na adresu Filbec Distribution, s.r.o. U Pily 751/29 České Budějovice 4 PSČ 370 01, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž  tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím.
 6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně  jeho funkčnosti.
 7. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupní na www.filbec.cz

7. Odstoupení od smlouvy podnikatelem

 1. Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, že hodnota zakoupeného zboží bude vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.
 2. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
 3. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
 4. Z důvodu ochrany práv kupujícího je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v provozovně prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v uživatelském účtu kupujícího na webové stránce www.filbec.cz

8. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. Mimo důvodů stanovených zákonem je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
  • Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či zboží nepřevezme. Prodávající má v takovém případě vůči kupujícímu právo na náhradu přepravného a ostatních nákladů spojených s vrácením zboží.
  • V případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu obchodních podmínek je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tím, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka vrácena zpět nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 2. Prodávající má rovněž právo od smlouvy odstoupit, pokud je ukončena výroba zboží nebo jeho dodávka na trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.

9. Odpovědnost za vady

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí) nebo vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (to neplatí, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel) nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že:
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, přičemž kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí tohoto zboží.
  • Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
 6. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího jakoukoli písemnou formou (e-mail: infofilbec.cz, dopis na adresu Filbec Distribution, s.r.o. U Pily 751/29 České Budějovice 4 PSČ 301 00, formulář na filbec.cz Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).
 7. Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % denně z kupní ceny nevyzvednutého zboží. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení reklamace telefonicky, SMS, nebo e-mailem.
 8. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku a Reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným na filbec.cz
 9. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny českými soudy. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soudem.
 10. Reklamační formulář je k dispozici ke stažení na filbec.cz

10. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 4. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím filbec.cz jsou ZDE.
 2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu info@filbec.cz aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

12. Užití obrazových materiálů

 1. Kupující smí užívat obrazové materiály, které jsou majetkem prodávajícího nebo které dodavatel sám užívá, jen pokud mu je prodávající výslovně označí a udělí k jejich užití písemný souhlas. V případě pochybností platí, že kupující nemá k jejich užití souhlas.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 NOZ. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupující bere na vědomí, že koupí zboží, které je v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a log, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných osob, není-li stanoveno jinak.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2020