Souhlas se zpracováním osobních údajů

Naše kontaktní údaje

Podle čl. 4 bodu 7 nařízení GDPR je správcem vašich osobních údajů společnost Filbec Distribution s.r.o. se sídlem U Pily 751/29, 370 01 České Budějovice, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 30183.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi osobní údaje patří rovněž identifikátory ukládané v souborech cookie, které budou při vaší návštěvě našich webových stránek, budete-li s tím souhlasit, nainstalovány do vašeho webového prohlížeče.

Které osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb nebo které jsou veřejné dostupné. Jedná se zejména o vaše křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu, fakturační adresu, telefon, a dále případně údaje o společnosti, kterou zastupujete (název, sídlo, IČ, DIČ).

Tento výčet je demonstrativní a není vyloučeno, že v rámci jednání nám z vaší strany budou poskytnuty další údaje, s nimiž bude naloženo stejným způsobem.

Proč osobní údaje zpracováváme

Především proto, abychom mohli plnit to, k čemu jsme se zavázali. Pokud bychom údaje nemohli zpracovávat, nemohli bychom vám poskytnout službu, o níž jste projevili zájem. Rovněž bychom nebyli schopni vám zaslat informace, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi vámi a námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který vznikl na základě vědomého vztahu vás jako zákazníka a nás jako správce.

Účelem zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy je:

vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (při objednávce vyžadujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky – bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít).

Účelem zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu je:

rychlejší zákaznická podpora v případě vašich dotazů či stížností;

zasílání obchodních sdělení (zejména našeho pravidelného newsletteru) a související marketingové aktivity.

Jak osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme s maximální pečlivostí s důrazem na jejich bezpečnost. Tak jako vy, ani my nechceme, aby se s vašimi daty cokoli stalo. Údaje chráníme v souladu s nařízením GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení údajů. Stejně pečlivě vybíráme pouze partnery (tj. zpracovatele údajů), kteří jsou schopni taková technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů sami zajistit.

Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme těmito hlavními zásadami:

vaše údaje zpracovávají v naší společnosti pouze proškolení pracovníci, kteří jsou vázání důvěrností a mlčenlivostí;

vaše údaje poskytujeme pouze níže uvedeným zpracovatelům, žádné jiné třetí straně;

vaše údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahu.

Doba zpracování údajů

Pro vyřízení objednávky a dalšího plnění smlouvy jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu 10 let po jejím ukončení. Lhůta 10 let je počítána od ukončení poskytování služeb, nebo úplného vypořádání vzájemných práv a povinností podle toho, který okamžik, nastane později. Uvedená doba je stanovena s ohledem na možné uplatnění jakéhokoli nároku, který vyplývá z uzavřené smlouvy, nebo s ní jakkoli souvisí.

Za účelem správy on-line účtu jsou osobní údaje zpracovávány až do jeho zrušení. Ke zrušení on-line účtu může dojít zejména v souvislosti s ukončením smlouvy, na jejímž základě je on‑line účet veden, případně na základě žádosti dotčené osoby. Ukončení zpracování osobních údajů znemožní přístup do on-line účtu.

K zasílání obchodních sdělení jsou osobní údaje zpracovávány do doby, kdy se odhlásíte z jejich odběru, nebo proti takovému zpracování uplatníte námitku, nejdéle však po dobu 5 let. Lhůta pěti let je počítána od ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem, nebo učinění poslední objednávky podle toho, který okamžik nastane později. Před uplynutím této doby poskytovatel vyzve k vyzve k potvrzení trvajícího zájmu o zasílání obchodních sdělení pro další období. Poskytovatel dále v pravidelných intervalech ověřuje aktuálnost e-mailové databáze.

Další zpracování osobních údajů nad rámec výše uvedených dob provádí poskytovatel pouze v případě, že je nezbytné pro splnění povinností nebo uplatnění práv vyplývajících z právních předpisů, které se na poskytovatele vztahují.

Kdo má k osobním údajům přístup

V první řadě my, Filbec Distribution s.r.o., se sídlem U Pily 751/29, 370 01 České Budějovice, a naši pracovníci. Kromě nás mají k některým vašim osobním údajům přístup také zpracovatelé, kterým údaje předáváme v minimálním rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností.

Zpracovateli vašich osobních údajů v naší společnosti jsou:

poskytovatelé poštovních a přepravních služeb, zejména Česká pošta s.p., Zásilkovna s.r.o.  a další poskytovatelé dle vaší volby

poskytovatel marketingové platformy ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Zpracovateli údajů pro přímý marketing jsou:

Google, Inc.

Microsoft Corporation

Seznam.cz, a.s.

Facebook Ireland Ltd.

LinkedIn Corporation

Twitter, Inc.

Dále jsme povinni poskytnout vaše nezbytně nutné osobní údaje pro účely vyšetřování a postihu trestné činnosti. V takovém případě budeme nuceni předat dotčené osobní údaje příslušnému orgánu.

Jak můžete nakládat s vašimi osobními údaji

Jako subjekt údajů máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s vašimi osobními údaji. Níže uvedená práva můžete uplatnit (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: info@filbec.cz, anebo (iii) písemně na adrese našeho sídla.

Podle platných právních předpisů máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

právo na přístup – máte právo požadovat od naší společnosti potvrzení, jaké osobní údaje zpracováváme, a máte právo na informace o tomto zpracování uvedené v článku 15 nařízení GDPR;

právo na opravu a doplnění – zjistíte-li, že údaje zpracovávané o vaší osobě jsou nepřesné, máte právo žádat o jejich opravu či doplnění;

právo na výmaz – budou-li splněny podmínky článku 17 nařízení GDPR, máte právo žádat o výmaz svých osobních údajů, a to zejména v případě, pokud společnost nebude tyto osobní údaje pro účely, pro jaké byly zpracovány, již dále potřebovat, či pokud naše společnost Vaše osobní údaje zpracovávala protiprávně;

právo na přenositelnost – je-li zpracování založeno na souhlasu nebo na základě smlouvy a provádí se automatizovaně, máte právo obdržet od společnosti své osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, může naše společnost na základě vaší žádosti předat Vaše osobní údaje jinému správci;

právo na omezení zpracování – dle článku 18 nařízení GDPR máte právo na omezení zpracování osobních údajů společností, a to zejména v případě, že popíráte přesnost osobních údajů – společnost omezí zpracování na dobu ověření přesnosti údajů – nebo pokud vznesete námitku – společnost omezí zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými důvody vás jako subjektu údajů. Po dobu omezení budou vaše údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány, pouze s vaším souhlasem nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků společnosti, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu;

právo vznést námitku proti zpracování – pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany a mají-li vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy společnosti či třetí strany, pak máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. V takovém případě společnost vaše osobní údaje již nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi právy a svobodami, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely marketingu, máte právo vznést námitku kdykoli bez dalšího;

právo na stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, můžete podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, uoou.cz

Zevrubné informace o dalších vašich právech naleznete v nařízení GDPR.

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 25. května 2018.